Regulamin

Warunki wynajmu
Zapoznanie się Klienta z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna do realizacji usługi wynajmu. Każda osoba dokonująca rezerwacji bez względu na kanał rezerwacji ( rezerwacja telefoniczna, mailowa, poprzez stronę www, poprzez extranety np. booking i inne źródła sprzedaży ) AKCEPTUJE REGULAMIN.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Właściciela Systemu Rezerwacyjnego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez visit baltic Beata Barkas,
3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania apartamentów do wynajmu oferowanych przez visit baltic Beata Barkas, usług lub wizerunku visit baltic Beata Barkas, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez visit baltic Beata Barkas,
5. Prawo Właściwe – prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej,
6. Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych – przepisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określające obowiązki podmiotów przetwarzających dane,
7. visit baltic Beata Barkas – visit baltic Beata Barkas z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 4ab/5a, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551370323
8. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego – podmiot za pośrednictwem którego, Klient korzysta z Usług oferowanych przez visit baltic Beata Barkas – IAI S.A Szczecin .
9. Regulamin – niniejszy Regulamin (Warunki wynajmu) korzystania z internetowej platformy rezerwacyjnej visit baltic Beata Barkas. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl
10. Warunki Korzystania z Usług określone przez Właściciela Systemu Rezerwacyjnego w zakresie Danych osobowych wiążące Klienta od momentu ich zatwierdzenia w toku dokonywania Rezerwacji.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
13. Apartamenty / Apartament – proponowane do wynajmu apartamenty/lokale położone na terytorium Unii Europejskiej, w których możliwe jest krótkoterminowe zakwaterowanie znajdują się pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl
14. Umowa – umowa wynajmu krótkoterminowego Apartamentu zawierana pomiędzy Klientm a visit baltic Beata Barkas z chwilą potwierdzenia przez visit baltic Beata Barkas procesu rezerwacji.
15. Usługi – czynności zmierzające do dokonania przez Klienta Rezerwacji Apartamentu za strony internetowej www.visitbaltic.p w tym do zawarcia Umowy.
16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
17. Rezerwacja – Usługa polegająca na złożeniu rezerwacji w zakresie wynajmu Apartamentu przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.visitbaltic.pl na podstawie której Klient zawrze z visit baltic Beata Barkas Umowę.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
1. prawa i obowiązki Klienta i visit baltic Beata Barkas związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i zawarciem Umowy,
2. zasady dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.visitbaltic.pl oraz zasady zawierania Umowy,
2. visit baltic Beata Barkas świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.visitbaltic.pl zgodnie z Regulaminem,
3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez strony internetowej www.visitbaltic.pl

Warunki świadczenia Usług przez visit baltic Beata Barkas
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się visit baltic Beata Barkas są następujące:
1. połączenie z siecią Internet,
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
2. visit baltic Beata Barkas informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Klienta w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie,
3. visit baltic Beata Barkas zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Klientowi przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

Rezerwacja Apartamentu
1. Aktualna oferta Apartamentów znajduje się wyłącznie na stronie internetowej www.visitbaltic.pl
2. Informacje dotyczące Apartamentów podane na stronie internetowej www.visitbaltic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Właścicielem praw autorskich do treści prezentowanych pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl jest visit baltic Beata Barkas.
4. Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej www.visitbaltic.pl w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Apartamentów.
5. W odpowiedzi na skierowane do visit baltic Beata Barkas zapytanie w ramach skorzystania ze strony internetowej www.visitbaltic.pl Klient otrzymuje zestawienie wolnych Apartamentów w danym terminie.
6. Po otrzymaniu zestawienia wolnych Apartamentów Klient uprawniony jest do wyboru odpowiadającego jego potrzebom Apartamentu celem dokonania Rezerwacji (potwierdzenie Rezerwacji ze strony Klienta)
7. Potwierdzenie Rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy. Przy potwierdzeniu Rezerwacji Klient zobowiązany jest podać Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i Adresu poczty elektronicznej.
8. Przy potwierdzeniu Rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem przez niego, że podane Dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.
9. Potwierdzenie Rezerwacji ze strony visit baltic Beata Barkas oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy, Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Zadatek winien być zapłacony w terminie 3 dni, o ile nie zostało ustalone inaczej na rachunek bankowy wskazany przez visit baltic Beata Barkas.
10. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie visit baltic Beata Barkas ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na zapłatę. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z informacją o odstąpieniu od Umowy.
11. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto visit baltic Beata Barkas lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.
12. Minimalny okres wynajmu Apartamentu wynosi dwie doby z tym zastrzeżeniem, że:
1. w sezonie A minimalny okres wynajmu Apartamentu wynosi pięć dób.
2. w Sylwestra minimalny okres wynajmu Apartamentu wynosi cztery doby.
3. w okresie tzw. długich weekendów (tj. gdy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w czwartek, piątek, poniedziałek lub wtorek w danym tygodniu minimalny okres wynajmu Apartamentu wynosi trzy doby.
13. Przy Rezerwacji dla grup, osoba zawierająca Umowę winna podać swoje wszystkie niezbędne Dane osobowe, o ile nie zrobiła tego przy potwierdzeniu Rezerwacji. Jednocześnie jest poinformowana, iż ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji Umowy.

Ceny za wynajem
1. Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów podane są tylko na stronie internetowej www.visitbaltic.pl
2. Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, parking, zwierzęta, opłata uzdrowiskowa, dostawka) podane są tylko na stronie internetowej www.visitbaltic.pl
3. Podane na stronie internetowej www.visitbaltic.pl ceny wynajmu Apartamentów są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

Przyjazd i wyjazd Klientów
1. Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu (tj. w dniu określonym jako początek wynajmu Apartamentu) od godziny 16:00 do 18:00 w biurze visit baltic– położonym przy ul. Wojska Polskiego 4b/5a w Świnoujściu. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Wydanie i odbiór kluczy odbywa się w biurze visit baltic.
2. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
3. Klient ma obowiązek informowania visit baltic Beata Barkas o przyjeździe ze zwierzęciem. Dla takich Klientów proponowane są apartamenty, w których przebywanie zwierząt jest dozwolone. Informacja o takich apartamentach umieszczona jest na stronie internetowej www.visitbaltic.pl

Normy obowiązujące podczas pobytu
1. Na stronie internetowej www.visitbaltic.pl w opisie każdego Apartamentu zamieszczone są informacje dot. maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących przebywać w Apartamencie oraz dopuszczalności przebywania w nim zwierząt. Klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad, poszanowania dobra właścicieli Apartamentu oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm porządku publicznego, w szczególności zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 10.00 dnia następnego. W przypadku przekroczenia liczby zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, visit baltic Beata Barkas ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów pobytu.

2. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do Apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.

3. Klient ma obowiązek segregować śmieci zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
4. Klient nie ma prawa podnajmować Apartamentu osobom trzecim.
5. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości Apartamentu bądź też stwierdzenia w Apartamencie wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować visit baltic Beata Barkas.
6. Jeżeli Klient, po wykonaniu Umowy lub w jej trakcie, dostrzeże wady w realizacji Umowy, jest uprawniony do złożenia reklamacji visit baltic Beata Barkas.
7. Klient dokonując reklamacji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę wykonania Umowy, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.
8. Reklamacje są rozpatrywane przez visit baltic Beata Barkas najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zrealizowania Umowy.
9. W przypadku uznania reklamacji przez visit baltic Beata Barkas, visit baltic Beata Barkas zwróci Klientowi równowartość ceny związanej z Umową lub zaproponuje inne rozwiązanie.
10. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana,
11. Wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.
12. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w Apartamencie.
13. We wszystkich Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Apartamenty mogą być wyposażone w detektory dymu. Wywołanie alarmu przeciwpożarowego może spowodować obciążenie Klienta kosztami interwencji straży pożarnej lub firmy ochroniarskiej.

14. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest wyrzucić śmieci (stosując się do lokalnych przepisów dotyczących ich segregacji).
15. visit baltic Beata Barkas nie może być także pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu strony internetowej www.visitbaltic.pl związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej strony internetowej.
16. Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, visit baltic Beata Barkas odpowiedzialny jest jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Klient poniósł w związku z niewywiązaniem się przez visit baltic Beata Barkas z obowiązku dotyczącego dostarczenia Usług i realizacji Umowy, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Umowy (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).
17. visit baltic Beata Barkas nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez visit baltic Beata Barkas, (iii) jakiekolwiek poniesione przez Klienta (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na stronie internetowej www.visitbaltic.pl oraz za (iv) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub retorsyjne) poniesione przez Klienta szkody, straty lub koszty, które nie wynikają w sposób bezpośredni z działań lub zaniechań visit baltic Beata Barkas w tym siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza kontrolą visit baltic Beata Barkas.
18. visit baltic Beata Barkas w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zjawiska zewnętrzne utrudniające korzystanie z Apartamentu, niezależne od visit baltic Beata Barkas, w szczególności za prace budowlane (w tym remonty) wykonywane w sąsiednich lokalach lub pobliskich nieruchomościach, lub hałas spowodowany innymi przyczynami.

Rezygnacja lub brak przyjazdu Klienta. Zmiany warunków umowy.
1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z Rezerwacji należy skierować do visit baltic Beata Barkas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub za pośrednictwem poczty.
2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy visit baltic Beata Barkas przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej Rezerwacji.
3. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem Apartamentu do ponownej Rezerwacji następnego dnia.
4. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, Klient jest zobowiązany dodatkowo do zapłacenia poniesionych przez visit baltic Beata Barkas kosztów w kwocie nie większej niż 90% kosztów pobytu.
5. Klient zostanie zwolniony z ww. obowiązku, gdy visit baltic Beata Barkas przyjmie inną rezerwacje na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych.
6. Zalecamy zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z Rezerwacji.
7. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego Apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny Apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości w pojedynczej wysokości.
8. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego Apartamentu również w przypadku, gdy nastąpi sytuacja overbookingu, tj. gdy w wyniku omyłki w danym okresie ten w zakresie tego samego Apartamentu zawarta zostanie Umowa z co najmniej dwoma Klientami. W takim przypadku odstąpienie od umowy jest równoznaczne z obowiązkiem zwrotu zadatku klientowi w pojedynczej wysokości. Jeśli zamienny Apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości w pojedynczej wysokości.
9. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji Umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
10. visit baltic Beata Barkas zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się na stronie internetowej www.visitbaltic.pl wprowadzania nowych Apartamentów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny i inne warunki związane z Umowami zawartymi przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Polityka ochrony prywatności
1. Administratorem Danych osobowych Klienta jest Właściciel Systemu Rezerwacyjnego.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon.
3. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
4. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego na podstawie właściwych przepisów prawa niemieckiego jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Klienta w celu korzystania z Usługi i dokonania Rezerwacji, a także celem ich przekazania Miejscu Noclegowemu
5. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4. powyżej, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Miejscu Noclegowemu w celu realizacji Umowy.
6. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa niemieckiego, na bezpiecznych serwerach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, kodując je w toku powszechnie stosowanej, bezpiecznej procedury przesyłu danych.
7. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych
8. Klient ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy.
10. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej www.visitbaltic.pl

Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.05.2015 r.
2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl
3. visit baltic Beata Barkas zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi z zastrzeżeniem zapisów poniższych.
4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej www.visitbaltic.pl
5. Rezerwacje złożone i Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Rezerwacji.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych, UŚUDE oraz w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych- właściwe przepisy prawa niemieckiego
7. Oryginalna, polska wersja niniejszego Regulaminu może zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji Regulaminu lub w przypadku niezgodności w tym w szczególności rozbieżności pomiędzy wersją polską Regulaminu oraz którąkolwiek z wersji językowych Regulaminu, punktem odniesienia jest wersja polska, która jest w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca.

Polityka Prywatności – akceptacja ciasteczek
1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zachowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie o sposobie korzystania ze strony z reguły są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Aktywacja ukrywania adresu IP na tej stronie powoduje skrócenia adresu IP użytkownika z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia z Europejska Przestrzenią Gospodarczą. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany. Google na wniosek operatora tej strony wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z  witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, związanych z  korzystaniem z  witryn internetowych i Internetu. W ramach usługi Google Analytics adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jednakże wskazujemy, iż w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystanie w pełnym zakresie funkcji oferowanych przez tę stronę. Ponadto można wyłączyć rejestrowanie przez Google danych utworzonych przez cookie na tej stronie (wraz z adresem IP użytkownika) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując plug-in znajdujący się pod poniższym odnośnikiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
2. Niezależnie od postanowień pkt. 13.1. powyżej visit baltic Beata Barkas informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami Użytkownika. Należy jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
3. visit baltic Beata Barkas korzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientch i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.
4. Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientów nowych i powracających.
5. Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki.